Drogtester i strid mot grundlagen

/

Arbetsgivare i det privata har möjlighet att bestämma om personalen ska drogtestas. Även många kommuner och myndigheter använder sig av drogtester, men då rätten att inte bli utsatt för kroppsliga ingrepp är grundlagsskyddad får det inte ske med tvång. Johan Frisk har tittat närmre på ett uppmärksammat ärende i Eskilstuna som kan komma att ändra synen på drogtester i offentlig

Läs mer →

#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna // Stödgrupper // Alkohol i sociala medier // Drama på TikTok // Introduktionselevers vanor // Prevention i skolan

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på skolkuratorn // Forskning om svampar // Vad narkotikaklassas? // Beroendeterapeuter // Anna Lindh

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande // Beroendevården i Göteborg mår inte bra// Canberra avkriminaliserar tunga droger // Spelaransvar

/

Påverkar popkultur konsumtionen?

Även om populärkultur framställer drickande på ett positivt sätt påverkas unga inte speciellt av det, säger Jukka Törrönen, professor vid Stockholms universitet. Jo, det vet vi att de gör, menar Alex Barker, forskare i psykologi vid University of Derby, i Storbritannien. Karolina

Stöd kan ges på vårdcentral

Personer med milt till måttligt alkoholberoende behöver förhållandevis lite stöd för att kunna minska konsumtionen. Vård kan ges på vårdcentral, men då behöver rutiner för behandling finnas på plats. Det visar en färsk avhandling av psykiatern Karin Hyland.

Läs mer →

Viktig grupp går att nå

Ungdomar har inte ersatt alkohol med cannabis. Däremot finns det en högre risk att ungdomar som går på introduktionsprogram använder cannabis ofta. Eleverna här har också fler problem kopplade till drickande. Det här framgår av två olika avhandlingar som båda använt data från den nationella skolundersökningen.

Läs mer →

Alkoholpolitiken utvärderas

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att titta på hur en uppföljning av hur folkhälsopolitiken kan utvecklas, en del i uppdraget är att utvärdera effekterna av alkoholpolitikens styrmedel.

Läs mer →