REPLIK: Barn diagnostiseras inte i ett vakuum

I artikeln »Osäkert kunskapsläge« intervjuas jag om en studie jag gjort kring hur identifiering (och eventuell framtida diagnostisering) av FASD-tillstånd diskuteras offentligt i Sverige. Jag har i denna studie kommit fram till att en aspekt som i hög grad präglar diskussionerna är det osäkra kunskapsläget kring orsakssambandet mellan alkoholkonsumtion och fosterskador. Katarina Wittgard uppfattar detta som att jag påstår att det saknas evidens för att alkohol i sig är en fosterskadande substans. Detta var givetvis inte vad jag menade.

Att hög alkoholkonsumtion under graviditet kan leda till skador hos barnet råder det så vitt jag känner till vetenskaplig samsyn kring. Det är avseende konsumtion på lägre nivåer som kunskapsläget är mer svårtolkat – här har ett antal studier funnit samband, medan andra inte gjort det. Vidare råder oklarheter kring vilken vikt eventuella samverkande faktorer, såsom individuella genetiska förutsättningar och betydelsen av socioekonomiska omständigheter, bör tillmätas. Att kunskapsläget kring orsakssambandet mellan alkohol och fosterskador är präglat av osäkerhet uppfattar jag därför inte som ett kontroversiellt påstående.

I intervjun efterfrågar jag mer forskning kring FASD-diagnosernas eventuella stigmatiserande effekter, något Katarina Wittgard menar faller utanför ramen för »ett vetenskapligt perspektiv«. I dagsläget finns begränsad vetenskaplig kunskap om hur barn själva upplever att bli definierade som alkoholskadade. Hur påverkas deras självbild? Hur påverkas deras relationer till omgivningen? Och hur påverkas relationen till den biologiska mamman (som pekas ut som ansvarig för barnets skador)? Detta är frågor som borde vara högst intressanta att söka svar på om man vill att alkoholskador ska diagnostiseras i högre utsträckning än vad som görs idag.

Barn diagnostiseras inte i ett vakuum, och jag blir förvånad över att Katarina Wittgard avfärdar forskning kring FASD-diagnosernas sociala och psykologiska konsekvenser som irrelevant.

Karin Heimdahl Vepsä

Karin Heimdahl Vepsä är lektor vid Stockholms universitet.

Senaste från Opinion

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!