Stigma får inte påverka beslut om FASD-diagnos

Under rubriken »Osäkert kunskapsläge« påstår Karin Heimdahl Vepsä i Alkohol & Narkotika, att det råder bristfällig evidens kring huruvida alkoholexponering under graviditet orsakar skador hos barnet. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Låt oss först och främst slå fast: det råder ingen som helst brist på evidens om att alkoholexponering orsakar fosterskador. Alkohol är en teratogen (fosterskadande) substans. Kunskapsläget är solitt och har så varit sedan 80-talet. Forskarvärlden arbetar med att få mer kunskap om exakta mekanismer för hur och var skador uppstår, när under fosterutvecklingen det sker och hur det påverkar individen. Man diskuterar också hur olika tillstånd under paraply­beteckningen fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, ska benämnas. Att barn föds med livslånga skador råder det dock total enighet om.

När det gäller frågan huruvida FASD (eller tillstånd inom FASD) ska erkännas som formell diagnos ska det naturligtvis diskuteras, framför allt ur ett vetenskapligt perspektiv. En befarad risk för stigmatisering får däremot inte påverka beslut om diagnosens vara eller inte vara. Det vore att svika barnen. Stigma uppstår inte av att man har kunskap, tvärtom bidrar förståelse av orsakssamband till mindre stigmatisering.

Beträffande utvärderingen från SBU, som Heimdahl Vepsä använt i en kritisk diskurs­analys, så är den av begränsat allmänintresse. Utvärderingen hade två syften; att utreda vad olika tillstånd inom FASD innebär för barn, familjer och samhälle samt vilka effekter olika insatser har. SBU granskade 477 vetenskapliga artiklar, men endast 23 av dem uppfyllde urvalskriterierna. Man konstaterade därför att det var svårt att dra några generella slutsatser, vilket sammanfattar hur väl man uppnått syftet med utvärderingen.

En mer djupgående artikel av dr Ihsan Sarman, som belyser såväl det aktuella kunskapsläget som frågan om stigma, finns på FAS-portalen.

Katarina Wittgard

Katarina Wittgard är kanslichef för FAS-föreningen.

Senaste från Opinion

Konsten att förebygga

De flesta unga hittar svar på sina frågor på nätet. Men algoritmer och överflödet av information

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!