Hoppa till innehållet

»En samlad bild ger stöd för att använda drogtester i skolan«

Detta är en debattartikel

Flera svenska gymnasieskolor har under ett tiotal år arbetat med att utveckla modeller för policy och drogtestning. I stället för att avfärdas behöver vi lära av dem och utvärdera deras arbete, skriver Staffan Hübinette som kommentar på Alkohol & Narkotikas artiklar om drogtester i skolan.

I artikeln »Allt fler skolor drogtestar sina elever« (Alkohol & Narkotika 5/2020) säger Bengt Svensson med hänvisning till SBU och EMCDDA att det inte finns något stöd i forskningen för att drogtester skulle ha positiva effekter på användningen. Dessutom säger Svensson i likhet med Damon Barrett att drogtester strider mot barnkonventionen. Skolan bör således avrådas från att använda drogtester. Det motiverar en kommentar.

Det finns få randomiserade kontrollerade studier av drogtestning i skolmiljö. SBU konstaterar att »Det vetenskapliga stödet för slumpvis drogtestning påverkar droganvändning är otillräckligt. Underlaget bestod endast av två studier« och att »förutsättningarna och genomförandet är beroende av nationella regelverk som kan skilja avsevärt från de som beskrivs i studierna.«

EMCDDA redovisar sju studier, samtliga amerikanska med olika design. Resultaten är inte samstämmiga, det går inte att säga klart om drogtestning har någon påverkan på elevers narkotikaanvändning. Mer forskning behövs.

Det betyder inte att skolor bör avrådas från att använda drogtester. Den samlade bilden visar att det finns tillräckligt stöd för att arbeta vidare.

Utöver de studier SBU och EMCDDA redovisar finns ett antal andra studier i skolmiljö dock ej randomiserade men som visar olika positiva effekter. Studier har även gjorts i arbetslivet som visar positiva effekter som en minskad risk för skador och olyckor. Flera studier pekar på vikten av att drogtestning ingår i ett sammanhang med andra insatser. Hur policy och testning är utformat har stor betydelse. Den modell svenska skolor tillämpar skiljer sig också från de modeller som studerats.

I flera svenska gymnasieskolor pågår sedan mer än tio år ett arbete med att utveckla modeller för policy och drogtestning. Erfarenheterna hittills är övervägande positiva. I stället för att avfärdas behöver vi lära av dem och utvärdera deras arbete.

Att drogtester skulle strida mot barnkonventionen kräver en egen diskussion. Rättsläget är dock klart sedan JO 2010 och förvaltningsrätten 2019 prövat frågan och funnit att de inte strider mot lagen. Så sent som 3 november beslutade också Skolinspektionen att inte pröva Halmstad kommuns beslut att införa frivilliga slumpvisa drogtester på de kommunala gymnasieskolorna.

Detta är en debattartikel

Alkohol & Narkotika främjar en konstruktiv debatt. Här samlar vi krönikor, essäer, insändare och ledare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Staffan Hübinette

Staffan Hübinette är föreläsare och leder projektet Narkotikafri skola som drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle RNS.

Se alla artiklar av Staffan Hübinette

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.