Hoppa till innehållet

Haschtorka under pandemin

AdobeStock_289505806-2048×1367

Tillgången på hasch minskade och priserna höjdes under våren 2020, visar rapporter som lämnats in till CAN från 26 polisområden. Men förändringen tycks vara tillfällig och har inte nämnvärt påverkat annan narkotika som kokain och heroin.

En klar majoritet av polisområdena har upplevt att narkotikatillgängligheten har påverkats under pandemin. Det visar rapporter som CAN samlar in från polisen.

Det var i synnerhet cannabistillgängligheten som minskade under årets första halva, något som i högre grad har gällt hasch än marijuana. En rapportör nämner att ”under pandemin så har säljare erbjudit grönt då brunt varit en bristvara” och tillade att det hasch som har funnits har varit av dålig kvalitet (torrt).

Även de inrapporterade prisuppgifterna visar på en minskning av cannabistillgängligheten. Gatupriset på hasch har ökat med runt 25 procent och grossistpriset med 40 procent under det första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Marijuanapriserna höjdes också, men inte lika påtagligt.

Gatupriset på hasch har ökat med runt 25 procent och grossistpriset med 40 procent under det första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019

Även om de höjda cannabispriserna med all sannolikt beror på en bristsituation kan det vara värt att citera en rapportör som försiktigt påpekar att det är ”…osäkert om det är kopplat till Corona”. Samtidigt angav rapportörerna inga andra skäl till prisökningarna.

Den norska polisen har rapporterat att deras antal beslag av hasch har halverats under första halvåret 2020, och mängden minskat till en tredjedel. Andra delar av Europa har också sett en minskad tillgång på hasch under pandemin, visar Europeiska narkotikabyrån EMCDDA och Europols rapport EU Drug Markets – Impact of Covid-19. Dels kan det bero på att distributörer lagrar mer hasch än tidigare, dels på att handeln med hasch väl inom EU sker landsvägen vilket kan ha försvårats av striktare gränskontroller. Men det rådde en brist på hasch redan före pandemin, skriver EMCDDA. Stora beslag av hasch mellan Marocko och Spanien tycks ha haft effekter på tillgängligheten i Europa.

För centralstimulerande preparat som amfetamin och kokain var såväl gatu- som grossistpriserna tämligen oförändrade i Sverige. En del rapportörer beskrev förvisso att tillgängligheten fluktuerat för dessa preparat. Någon rapportör svarade att det har rått uppenbar brist, medan andra angav ett ganska oförändrat läge samtidigt som några menade att ”kokain och amfetamin har ökat”. Åtminstone tycks ingen större eller bestående brist ha uppstått.

Det här går i linje med vad EMCDDA rapporterade i våras. Internationellt har grossisthandeln av kokain inte minskat, utan snarare finns det mycket som tyder på att den har ökat. Stora beslag inom godstrafiken har gjorts under 2020 i Europa och Colombia. EMCDDA ser tecken på att renheten kan ha minskat och priserna höjts på vissa håll i Europa, men att det har berott på lokala brister i tillgänglighet.
Av prisrapporteringen att döma tycks heller inte läget för ecstasy ha förändrats särskilt mycket, och bara en rapportör hade specifikt kommenterat denna narkotikasort (”Ecstasy har också fått ett uppsving”). Även för läkemedelssubstanserna tramadol och alprazolam var prisbilden relativt oförändrad.

För de mindre vanligt förekommande narkotikasorterna LSD och heroin är det utifrån rapporteringen svårt att dra särskilda slutsatser om eventuella förändringar i tillgängligheten. För brunt heroin är det förvisso alltjämt närmare hälften av polisområdena som rapporterar gatupriser (förekomst) och ingen uppenbar prisskillnad syns i jämförelse med motsvarande period 2019.

Flera rapportörer har framhållit att tillgänglighetsförändringarna på narkotika tycks ha varit tillfälliga. I den mån tillgång, priser och kvalitet har fluktuerat så var det främst under våren. Framemot sommaren tycks läget ha börjat återgå till det normala. En rapportör från Västsverige sade att ”under mars till mitten av maj upplevdes det som att det rådde brist på vissa preparat” men att ”därefter verkar tillgången ökat igen”. En annan rapportör från Mälardalen svarade att ”cannabisen var det brist på tillfälligt” men att den ”…ökat igen under sommaren men priset ligger fortfarande högt”.

Lokala restriktioner, som social distansering eller utegångsförbud, har antagligen haft en större inverkan på narkotikamarknaden än stängda gränser.

Om pandemin har påverkat tillgängligheten på cannabis, varför har den då inte gjort det på annan narkotika? Tullen beslagtog mer cannabis och kokain under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019. I medier har Tullverket uppgivit att den minskade persontrafiken under våren har ledde till att beslagen huvudsakligen gjordes i godstrafiken. Tullens beslag kan ha spelat en roll, men eftersom statistik över polisens beslag ännu inte är tillgängliga är det svårt att dra slutsatser om hur tillgängligheten har sett ut på gatunivå.

En rapportör i Götaland uppgav att det verkar ha skett en övergång till flera och större paketförsändelser eftersom ”…att den ’vanliga’ narkotikasmugglingen med persontrafiken över bron upphört. Importörer har inte kunnat få in en frekvent mindre mängd utan hänvisats till att beställa hem större kvantiteter.” Av tullstatistiken att döma kan detta delvis stämma då volymen per beslag ökat för hasch, marijuana och kokain samt i viss mån även för amfetamin under 2020. Samtidigt hade dock mängden per beslag minskat för heroin och tramadol. Flera rapportörer har påtalat persontrafikens betydelse och en rapportör från södra Sverige konstaterade att ”sedan en vecka tillbaka har Danmark öppnat för persontrafiken vilket jag tror kommer medföra att cannabispriserna kommer sjunka tillbaka ganska snabbt till ’normalt’ läge”.

Eftersom godstrafiken, som långtradare och lastfartyg, inte har påverkats nämnvärt av de stängda gränserna så har smugglingen av narkotika inte heller påverkats nämnvärt, resonerar EMCDDA. Lokala restriktioner, som social distansering eller utegångsförbud, har antagligen haft en större inverkan på narkotikamarknaden.

Fakta: CAN:s rapporteringssystem om droger

  • CAN genomför en löpande webbenkät om narkotikapriserna i Sverige.
  • Syftet är att använda prisinformationen som ett av flera underlag vid bedömningen av narkotikatillgänglighetens utveckling.
  • Enkäten upprepas halvårsvis och besvaras av rapportörer i Sveriges samtliga 27 polisområden.
  • Rapportörerna utses av Polismyndigheten.
  • I vårens enkät deltog alla polisområden utom Norrbotten.
  • Läs mer om CAN:s uppskattningar av narkotikamarknaden.
  • Ta del av webbformuläret här.

Kategorier:

Ulf-Guttormsson

Ulf Guttormsson är avdelningschef för Analys och Metod på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Se alla artiklar av Ulf Guttormsson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.