Hoppa till innehållet

Valenkät: Vänsterpartiets svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

ANDTS-strategin som regeringen föreslog motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats under de senaste åren. Strategin saknar en redogörelse för vad som har hänt inom olika områden och även en analys av om, och på vilket sätt, arbetet faktiskt har varit framgångsrikt. Vi vill gå vidare med en politik som möter beroende med en väl utbyggd välfärd, solidariskt finansierad utan privata vinstintressen. Beroende är inget som uppstår isolerat, utan sociala och psykosociala faktorer har en stor påverkan. En framgångsrik beroendevård måste därför inkludera både beroendet och individens sociala situation. Det självklara är även att den grundar sig på aktuell forskning.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna, blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?

Uppdraget att se över hur insatser för personer med samsjuklighet skulle kunna ske mer samordnat var mycket efterlängtat. En punkt som lyftes i utredningen var att förflyttning av behandlingsansvaret till regionerna skulle öka förutsättningarna för att skapa en mer likvärdig vård och omsorg för personer med samsjuklighet. För oss är det en angelägen fråga att vård och behandling ges som en sammanhållen insats till personer över 18 år från regionernas beroendeenheter. Dessutom att behandlingen fokuserar både på det psykiska måendet och beroendet. Vi förutsätter att detta även lyfts ekonomiskt. Beroendevården har varit underfinansierad länge. Hela situationen för beroende måste upp på agendan, t ex boende. Det är otillständigt att personer med beroende och psykiska problem är hemlösa.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?

Vitt snus marknadsförs ofta som mer hälsosamt, fast det kan innehålla en stor mängd nikotin som både är farligt och beroendeframkallande. Att bruket av det har ökat, främst bland unga kvinnor, är ett stort problem. Viktiga åtgärder är att begränsa tillgängligheten till sådana hälsoskadliga produkter, öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter och att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor. Dessutom har tobaksindustrin medvetet gjort snuset mer ”barnvänligt”. Det gäller även E-cigaretter. Det är inte för vuxna man tillverkar hallonsmak. Det är för att barn och unga ska hitta vägen in till nikotin av diverse slag.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?

Vi är mot gårdsförsäljning av alkohol.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?

Äntligen tillsatte regeringen den utredning om narkotikapolitiken som majoriteten i Socialutskottet tvingade fram 2020. Anledningen var det enorma antalet narkotikarelaterade dödsfall. Men utredningen är för lite och för sent. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, partier och anhöriga till beroende har krävt, och tagit det som en självklarhet, att utredningen ska undersöka hur kriminaliseringen av eget bruk har fallit ut, med tanke på de extrema dödstalen. Även samsjuklighetsutredningen har påtalat behov av att utreda detta i syfte att förbättra vården för de mest utsatta. Att regeringen inte vill utreda vad kriminalisering har inneburit är ett svaghetstecken. Självklart borde även detta inkluderats.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?

Ja, det ska inte vara kriminellt att vara påverkad av narkotika i blodet. Förutom att en avkriminalisering av eget bruk skulle innebära en mer human och långsiktig narkotikapolitik skulle den öppna för en mer effektiv brottsbekämpning. Polisen måste fokusera på de högst upp i näringskedjan.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?

Arbeta bort stigmatisering. En beroendevård som har en bra uppbyggd vårdkedja. Arbeta med ungdomsgruppen; metodutveckling. Beroendevården är satt på svältkost. Den måste uppgraderas. Det gäller även psykiatrins kompetens runt beroende. Narkotikadödligheten har ökat i Sverige under 2000­talet. Det stora flertalet av dödsfallen är överdoser av opioider. Socialstyrelsen rekommenderar att motgiftet Naloxon och en informationsinsats bör erbjudas till personer som löper risk för opioidöverdos. Vi vill se åtgärder för att omgående göra Naloxon tillgängligt nationellt och med statlig uppföljning. Naloxon bär också kunna delas ut till närstående och andra personer som kan komma att bevittna eller vara på plats tidigt vid överdoser. Det finns behov av både utveckling och spridning av metoder samt uppföljning av dödlighet och andra konsekvenser. Ett nationellt kunskapscentrum för insatser mot narkotikarelaterade skador och dödsfall, med tillhörande kunskapsråd, bör därför inrättas. Men vi tror även att om kriminaliseringen av narkotika i blodet togs bort skulle flera beroende söka hjälp. Det är just det vi vill undersöka. Inverkan av kriminalisering av eget bruk.

Hur kan anhörigas situation förbättras?

Stöd och information till anhöriga är viktigt för anhörigas välmående och det förebyggande arbetet mot beroende. Vi riktar även mycket fokus mot stödet till barn. Vi menar att det behövs nationella riktlinjer för hur stöd till barn och unga i familjer där det förekommer beroendeska utformas.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?

Maria Ungdom borde ha ett nationellt uppdrag att arbeta mot ungdomsgruppen. Viktigt att kunna ta fram modeller för att nå unga samt sprida information. Vi vill ge Maria Ungdom ett nationellt uppdrag att arbeta med metodutveckling och information. Här skulle vi även kunna bygga in den typen av uppdrag.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Genom att ha ett offentligt ansvar med ett starkt statligt spelbolag finns det en möjlighet att motverka de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Spelberoende drabbar såväl den spelberoende själv som personens familj och omgivning. Större andelen bör gå till vård och behandling av personer med spelberoende, men även förebyggande åtgärder mot spelberoende.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Samhället ska skydda människor från beroende. Den personliga friheten kan således i viss mån sägas begränsas till skydd för folkhälsan, vilket t e x uttrycks i ett starkt stöd för det svenska alkoholmonopolet, åldersgränser för köp av alkohol och tobak liksom kriminalisering av narkotika och dopning.

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?

Förebyggande åtgärder är av stor vikt. Regeringen menar att den har intensifierat arbetet med att minska tillgången till narkotika i samhället och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt hänvisar till sin presentation av det s k 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten. Detta ”uppradande” av polisiära insatser tyder på brist på kunskap om hur problemen behöver angripas. Det förebyggande arbetet stärkas och insatser särskilt riktas för att nå unga som befinner sig i riskzon.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.