Hoppa till innehållet

Valenkät: Sverigedemokraternas svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

Vi har följdmotionerat på regeringens skrivelse. I vår följdmotion återfinns ett antal konkreta förslag där vi bland annat lyfter vikten av att regeringen, i det fortsatta arbetet med ANDTS-strategin, tydligt ska ta hänsyn till de varierande skadeverkningarna som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Vi föreslår även att regeringen bör påskynda processen med att verkställa inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Följdmotionen går att läsa i sin helhet här.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna, blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?

Med anledning av att det är en pågående process vill vi för närvarande inte föregå det arbetet och våra interna diskussioner. Med det sagt ser vi att det finns ett uppenbart behov av en lagstiftning som kan förbättra vård och behandling av personer med beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa. Vi är således inte främmande för att göra de lagförändringar och ekonomiska justeringar som krävs för att uppnå detta.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?

Vi förespråkar inte användning av nikotinprodukter med anledning av de hälsoskadliga effekter som kan relateras till nikotinanvändning. Samtidigt tror vi att alternativ till rökning behöver finnas ur ett skademinimeringsperspektiv. Därför vill vi att det ska tas hänsyn till de varierande skadeverkningarna som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, och att beslut som berör detta ska fattas på vetenskaplig grund.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?

Vi är för gårdsförsäljning av alkohol.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?

Vi anser att utvärderingen av den nuvarande narkotikapolitiken även ska inkludera frågan om kriminaliseringens konsekvenser när det gäller narkotikabruk och innehav för eget bruk.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?

Vi anser i första hand att den frågan måste utredas grundligt.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?
Vi behöver arbeta mer konkret och strukturerat med förebyggande insatser för att minska narkotikadödligheten i Sverige. Av den anledningen vill Sverigedemokraterna bland annat verka för att ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention ska inrättas.

Hur kan anhörigas situation förbättras?

Vi anser att stödet till vuxna anhöriga åt personer med missbruksproblem måste förbättras. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder i dag strax över hälften av landets kommuner stödprogram för denna grupp. Vi menar att anhöriga har en mycket viktig roll att fylla när en missbrukare försöker bli drogfri, därför är det av det av yttersta vikt att samtliga kommuner i landet erbjuder adekvat stöd till närstående.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?

Det finns idag alternativ som erbjuder rådgivning via telefon eller skriftligt via internet, vilket vi menar är mycket positivt. En stor andel av de som vänder sig till den här typen av stödverksamhet är just anhöriga, därav ser vi behov av att Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) bör få i uppdrag att införa en nationell anhörigstödlinje för stöd dygnet runt, oavsett bostadsort, vilket vi menar blir ett viktigt komplement till befintlig verksamhet.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Vi står bakom licenssystemet på spelmarknaden och som en del av licenssystemet finns även en spelskatt som gäller de aktörer som har spellicens. Det råder en bred enighet i riksdagen kring det licenssystem som finns på spelmarknaden i Sverige nu.

När det gäller insatser som rör vård och behandling av personer med spelberoende ser vi inte behov av att göra några avgränsningar. Därmed har vi utrymme att göra de prioriteringar som vi anser vara önskvärda när resurserna ska fördelas i budgeten.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Vi anser att alla politiska beslut vi tar när det gäller ANDTS-frågorna ska grunda sig i vetenskap. Det menar vi är mycket viktigt och helt avgörande för att få till en seriös politik som på riktigt gör skillnad för en mycket utsatt grupp.

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?

Elevhälsan ansvarar för både den fysiska och den psykiska hälsan hos elever. Vår övertygelse är att tidiga insatser för att förebygga ohälsa hos unga också kan resultera i goda preventiva effekter när det gäller riskerna att utveckla en beroendesjukdom.

Vi vill bland annat se att behandlingskompetensen i våra skolor ökar och menar att elevhälsan med fördel skulle kunna ansvara för kontinuerliga bedömningar av psykisk och psykosocial hälsa inom grund- och gymnasieskolan. På så sätt kan individer som mår psykiskt dåligt tidigt fångas upp och riskerna för att utveckla missbruk samt beroende kan därmed komma att motverkas.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.