Hoppa till innehållet

Valenkät: Moderaternas svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

Bra att riksdagen avslog regeringens ofärdiga förslag och dåligt att regeringen inte kommit tillbaka med ett nytt förslag. Vi kräver att regeringen nu skyndsamt genomför riksdagens fattade beslut 2021  vilket i korthet innebär: att återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Vidare att ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar, bland annat om det tunga narkotikamissbruket liksom om behovet av läkemedelsassisterad behandling, i syfte att förbättra beroendevården. Därutöver att ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade – bland annat för att ha som underlag vid lagstiftning. Slutligen vill vi att det inrättas ett nationellt kompetenscentrum för prevention för att bland annat förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-förebyggande metoder.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna, blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?

Det behövs ett samlat huvudmannaskap för personer med samsjuklighet. Regering och riksdag behöver nu se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman i enlighet med utredningens förslag.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?

Oavsett variant så är snus ingen hälsoprodukt. Samtidigt är tobaksrökning mycket farligare än bruk av snus. Det betyder t e x att har du hamnat i ett beroende av nikotin är det mycket bättre att du snusar än att du röker. Nio av tio fall av lungcancer är relaterade till tobaksrökning. Det offentliga har en viktig roll att fylla vad gäller att skapa bättre förutsättningar för människor att ta ett stort eget ansvar för goda levnadsvanor utan moraliserande pekpinnar. Vi vill bl a göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till unga under 18 år. Vi vill också utreda möjligheten att i lag om tobaksfria nikotinprodukter införa en bestämmelse av högsta tillåtna nikotinhalt.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?

För. Vi anser att det är viktigt att ett enkelt och obyråkratiskt system med gårdsförsäljning snarast kommer på plats. Med gårdsförsäljning skulle förutsättningarna för dryckesproducenter och svensk besöksnäring förbättras vilket hade skapat jobb och ekonomiskt tillväxt, särskilt på landsbygden.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?

Ja. I dag vet vi inte tillräckligt om hur narkotikamissbruket och vårdbehovet ser ut i Sverige. Därför har vi föreslagit att regeringen ska låta kartlägga det tunga narkotikamissbruket. Ett förslag som riksdagen biföll våren 2021 och som det nu är viktigt att regeringen skyndsamt verkställer och utvidgar direktiven till att innehålla ett sådant uppdrag.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?

Nej. Narkotikahandeln är en mycket viktig inkomstkälla för de kriminella gängen och de kriminella uppgörelserna med skjutningar och sprängningar i narkotikahandelns spår är många. Den brutala sanningen är att det grova våldet kopplat till gängbrottsligheten befinner sig på rekordnivåer.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?

Den svenska missbruks- och beroendevården måste utvecklas. Vård- och behandling behöver bli mer tillgänglig och det förebyggande arbetet stärkas, särskilt avseende narkotika. Allt i syfte att minska de idag oerhört stora medicinska och sociala skador och problem som Sverige har relaterat till missbruk och beroende. En grundläggande del av Moderaternas narkotikapolitik är att minska tillgången till narkotika. Moderaterna föreslår bl.a. att det tas fram ett förslag om skärpta straff för överlåtelse av narkotika. Vi vill också se mer specialiserade narkotikapoliser för att narkotikarelaterad brottslighet ska kunna bekämpas på ett effektivare sätt. Varje polisområde där narkotikahandeln är ett problem ska ha särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet. Därtill vill Moderaterna stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag. När det gäller beroendevården föreslår Moderaterna att administrativa och finansiella förutsättningar skapas nationellt för gränsöverskridande forskning inom det kommunala- och regionala uppdraget i syfte att utveckla bättre och mer evidensbaserade metoder och insatser. Vi anser vidare att större forskningsanslag behöver anslås för att utveckla och utvärdera metoder för samtidig behandling av missbruk och psykisk sjukdom i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst.

Hur kan anhörigas situation förbättras?

Vi föreslår att regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att i samarbete med berörda aktörer, inte minst Sveriges Kommuner och Regioner samt brukarorganisationer, ta fram en nationell överdosstrategi. Denna strategi ska bl a se över konkreta åtgärder som kan förbättra stödet till de som är nära anhöriga till en person som hamnat i ett missbruk och beroende.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?

Vi föreslår att den nationella stödlinjen 116 111 får 20 miljoner i ett långsiktigt årligt nationellt stöd.  Bris, är en av grundarna till Child Helpline International, CHI, ett nätverk med 183 hjälplinjer för barn i 142 länder. Den nationella stödlinjen bemannas av utbildade kuratorer. Detta är centralt för att säkerställa professionalitet i bemötandet och det stöd som ges till barnen som kontaktar stödlinjen via chatt, mejl och telefon. Stödlinjen är därtill öppen dygnet runt vilket underlättar för andra aktörer som socialjour att kunna hänvisa barnen till den nationella stödlinjen som ett viktigt komplement till deras egen verksamhet. En årlig nationell öronmärkt finansiering av den nationella stödlinjen kommer att ge tryggare förutsättningar som kan bidra till fler utbildade kuratorer.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Ja. Vi värnar alla de personer som finner nöje i spel och bejakar möjligheterna att kunna spela på en sund och reglerad spelmarknad där alla aktörer har samma förutsättningar. Vi värnar samtidigt de personer som av olika anledningar befinner sig i riskzonen för spelmissbruk. Därför välkomnar vi den nya spellagen 2019, och att den nya ANDTS-strategin även ska omfatta spel om pengar. Det är inte bara den person som själv drabbas av spelmissbruk som lider utan det gör även familj och anhöriga. Spelmissbruk är förknippat med mycket känslor av skam och ångest. Vi är övertygade om att ett tydligt fokus i ANDTS-arbetet ska ligga på att minska skadorna och riskerna att utveckla ett spelberoende.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Svar: se svar på frågan ovan.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.