Hoppa till innehållet

Valenkät: Miljöpartiets svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?
ANDTS-strategin hade tyvärr inte en politisk majoritet vilket är önskvärt för dessa viktiga frågor. Nu blev det i stället en skrivelse men med en majoritet bakom. Det viktiga nu är att vi arbetar för att få igenom förslagen. Vi vill även att ha en folkhälsolag i Sverige likt våra grannländer. Med en folkhälsolag blir det tydligt vilken nivå som ansvarar för vad inom vilket område.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?
Det är synd att Gerhard Larssons utredning i stora delar fått läggas i en papperskorg 2011. Förslagen där hade vi gärna sett bli verklighet redan då. Vi är nu inne på det 12:e året. Även om det är synd att det har tagit tid är det verkligen välkommet att den nya utredningen, som vi uppfattar det har ett så stort stöd och att det verkligen kan leda till en förändring.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?
Ja, det är ett problem för att det kan bli en inkörsport till nikotinprodukter. Skyddet för barn och unga ska vara starkt och här kan ett förbud vara aktuellt.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?
Vi skulle inte ha något emot att småskaliga producenter fick bedriva gårdsförsäljning om det inte skulle riskera Systembolagets ställning och det undantag vi har fått av EU. Så länge det gör det anser vi att det allra viktigaste är att Systembolaget på ett smidigt sätt erbjuder mindre svenska producenter möjligheter att sälja i butiker och i beställningssortimentet, så att det ska vara lätt att hämta beställd vara efter besök på gårdarna. Vi tycker däremot att det är rimligt att underlätta för provsmakning vid tillverkning. Parallellt med denna hållning är vi övergripande måna om folkhälsoperspektivet och vill inte se en ökad totalkonsumtion av alkohol i samhället.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?
Utredning av narkotikalagstiftningen (se även svar längre ner).

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?
Vi har ett kongressbeslut på att utreda narkotikastrafflagen, i enlighet med SKR:s rekommendationer, bör den utvärderas för att se om det finns skäl att ändra i lagstiftningen i syfte att underlätta för personer med missbruk och beroende att söka hjälp.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?
Narkotikadödligheten har flera lager. Vi behöver inse att missbruk behöver behandlas och bemötas som en sjukdom. Vi behöver arbeta preventivt för att ingen ska hamna i beroende eller missbruksproblem. Här behöver flera nivåer samverka. Vi föreslår en folkhälsolag likt våra nordiska grannländer med syfte att tydligt peka ut vilket ansvar det olika beslutsnivåerna har för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Vårt ställningstagande till en utredning av narkotikastrafflagen samt att se över hur användandet av Naloxon skulle kunna utvecklas är två andra viktiga punkter. Att regionerna tar över ansvaret för individer med samsjuklighet är grundläggande för att kunna bemöta, behandla och omhänderta individer i stort behov av samlad hjälp. Trösklarna till vården ska vara låga och i vården ska alla bemötas utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Ett nationellt program för att minska dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar skulle också vara ett led i arbetet. Vi har även ett kongressbeslut från 2017 om försöksverksamhet med fixrum för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt missbruk.


Hur kan anhörigas situation förbättras?

Anhöriga behöver värderas högre i samhället än idag. De ska vara en naturlig del i allt som sker runt individen med beroendeproblem för att man själv kan må dåligt men även för att man som anhöriga kan bidra med kunskap och stöd.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?
I narkotikautredningen är ett av direktiven att analysera om särskild vård- och stödverksamhet ska utformas för barn och unga. Vi tror det är viktigt att kunna möta alla individer där de befinner sig utifrån sina behov och önskemål. Barn och unga ska särskilt skyddas och i varje beslut ska barns bästa få företräde. I dag finns nästan ett 30-tal olika arenor som vänder sig till barn och unga vid olika frågor om beroende och missbruk. En del är mer kända än andra med varierande öppettider och möjligheter att ta kontakt. Vi välkomnar analysen i utredningen.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Nej.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

För oss är det viktigt med den enskildes frihet men än viktigare är solidaritet med svaga grupper. Det är politikens ansvar att ge dessa grupper en röst som hörs. Det påverkar politiken på så sätt att beslut grundar sig på proportionell universalism, d v s åtgärder som är riktade till alla i befolkningen men i proportionalitet utifrån de behov som finns i utsatta grupper. På så sätt når vi en ökad folkhälsa för hela samhället. En baksida, om man nu kan kalla det så, är att vissa saker inte blir tillåtna vilket kan uppröra enskilda individer. 

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?
Hur får vi samtalet om narkotika och ett narkotikafritt samhälle högre upp på den politiska agendan?

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.