Hoppa till innehållet

Valenkät: Kristdemokraterna svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

Dåligt. För 10 månader sedan fick regeringen bakläxa på förslaget till ANDTS-strategi. Den var otydlig och saknade konkreta insatser för hur Sverige ska kunna minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekterna kopplade till ANDTS. När S-regeringen nyligen presenterade en ny strategi var även den otydlig och saknar ett av de viktigaste kraven från riksdagen – ett nationellt kompetenscenter för ANDTS-prevention.  Eftersom regeringen dessutom valde att lägga fram strategin som en skrivelse istället för proposition har Sverige nu i praktiken en ANDTS-strategi som bara S står bakom. Det är olyckligt. För att ANDTS-arbetet ska vara långsiktigt framgångsrikt krävs en tydlig strategi med partiöverskridande stöd. Vi kommer därför prioritera att ta fram en ny tydlig ANDTS-strategi när vi hamnar i regeringsställning,

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?

Beroende är en sjukdom och bör därför också behandlas inom hälso- och sjukvården precis som alla andra sjukdomar. Vi har drivit frågan i riksdagen och ser därför positivt på att utredningens förslag. Det är ett viktigt steg mot att skapa en beroendevård utan skuld och skam.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?

Ja, det är ett problem då nikotin har flera negativa hälsoeffekter. Att införa en åldersgräns på 18 år är ett viktigt steg för att minska tillgängligheten av dessa nikotinprodukter bland unga.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?

Vi har inget principiellt emot gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i små volymer, men det får inte äventyra Systembolagets detaljhandelsmonopol.  

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?

Ja. För att nå målet att minska den höga narkotikadödligheten anser vi att den aktuella utredningen bör analysera utfallet av insatser som i ett internationellt perspektiv har vidtagits i syfte att minska narkotikadödligheten. Detta har också en enig riksdag ställt sig bakom men trots det så framgår dessvärre inte denna aspekt tydligt i regeringens direktiv.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?

Nej, Vi står för en restriktiv narkotikapolitik och är emot både legalisering och avkriminalisering av innehav av narkotika för eget bruk. Bruk av narkotika är skadligt för hälsan och medför ett stort mänskligt lidande och många negativa effekter i samhället kopplat till exempelvis kriminalitet. Användande av narkotika ska därmed inte uppmuntras genom att trösklarna för att prova sänks. Det vore förödande om så skedde. En fördel med Sveriges nuvarande system är också att en polis som möter en ungdom som är påverkad eller innehar exempelvis cannabis har rätt att ta personen till Maria Ungdom eller motsvarande beroendevård samt att ta kontakt med föräldrarna. Det ger möjlighet att bryta ett skadligt bruk tidigt – innan det övergår till ett tyngre beroende. En möjlighet som skulle gå förlorad vid avkriminalisering.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?

Det krävs enligt Kristdemokraternas mening tre starka ben för att effektivt minska den höga narkotikadödligheten och för att motverka det mänskliga lidandet samt de negativa effekterna som narkotikan har på samhället: 1) insatser för att minska tillgängligheten, 2) ett effektivt förebyggande arbetet samt 3) evidensbaserad och lättillgänglig vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom. Vi driver flera förslag inom dessa områden och säger i linje med dessa tre delar ett tydligt nej till avkriminalisering av eget bruk av narkotika då det riskerar att öka tillgängligheten. För att nå målet att minska den höga narkotikadödligheten anser Kristdemokraterna att den aktuella utredningen om narkotikapolitiken bör analysera utfallet av insatser som i ett internationellt perspektiv har vidtagits i syfte att minska narkotikadödligheten. Det senare har en enig riksdag ställt sig bakom men denna aspekt framgår dessvärre inte tydligt i regeringens direktiv till den aktuella utredningen.

Hur kan anhörigas situation förbättras?

Vi är glada att regeringen äntligen presenterat den strategi vi efterfrågat.  Nu kommer den viktiga delen med genomförande i hela landet. Vi föreslår att ett tydliggörande förs in i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten i samband med biståndsprövning och uppföljning av insatser till en person särskilt ska uppmärksamma anhörigas situation. Om behov finns ska anhöriga och närstående erbjudas lämpligt stöd. Hälso- och sjukvårdens ansvar för att stödja anhöriga exempelvis genom att informera och vid behov utbilda anhöriga bör tydliggöras.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?

Vi var initiativtagare till den nationella webbaserade ungdomsmottagningen umo.se. Där finns information om vart man kan vända sig om man vill prata om frågor som berör alkohol och narkotika.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Spel om pengar utgör ett folkhälsoproblem och det är viktigt att det offentliga vidtar åtgärder för att minska de negativa effekterna. I och med det samhällsuppdrag som Svenska spel har bidrar bolaget till måttfullhet på spelmarknaden. Svenska spel har bland annat ett spelansvarsprogram, där anställda beteendevetare ringer så kallade omsorgssamtal till kunder som på något sätt uppvisat ett riskfyllt spelande. Bolaget har även medarbetare som ringer samtal av mer proaktiv karaktär, så kallade spelkollssamtal, till nya kunder som börjat spela nätcasino eller poker, för att informera om vilka risker och spelkollsverktyg som finns. Vid behov erbjuds även ett samtal med en extern psykolog som är specialiserad på spelberoende. Från kristdemokraternas sida bedömer vi därför att det skulle finnas en risk för att det sammantagna ansvarstagandet utifrån spelaransvaret skulle vara lägre om inte Svenska spel var en aktör på marknaden.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Vi vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Utifrån vår ideologi driver vi därför en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik med ett solidariskt och folkhälsobaserat perspektiv.

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?

Behöver Sverige ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention? Svaret på frågan är JA. Ett evidensbaserat preventivt arbete är avgörande för att minska det mänskliga lidandet kopplat till ANDTS. Samordnarna vid länsstyrelser och kommuner är viktiga aktörer för att driva och koordinera det ANDTS-preventiva arbetet på regional och lokal nivå. För att samordnarna ska ha möjlighet att bedriva ett effektivt förebyggande arbete krävs stöttning. Prevention är en vetenskap så behovet av stöd handlar framför allt om kunskap om vilka metoder som genom utvärdering har visat sig effektiva samt utbildning och implementering av metoderna. Vi är därför glada att en majoritet i riksdagen för snart ett år sedan ställde sig bakom vårt förslag om att Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) vid centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet bör stå som grund för ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Riksdagen har varit tydlig med hur de anser att ett nationellt kompetenscentrum ska vara utformat.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.