Hoppa till innehållet

Valenkät: Centerpartiets svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

Regeringens ANDTS-strategi hade så omfattande brister att den inte var ett tillräckligt bra underlag för kommande strategiperiod.  Därför avvisade vi regeringens förslag. Samtidigt är arbetet viktigt och vi förväntar oss att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag som också speglar riksdagsmajoritetens vilja. Tills vidare anser vi att den gamla strategin ska gälla. En förnyad ANDTS- strategi bör ha som övergripande målsättning:
”Ett samhälle där så få som möjligt börjar använda narkotika och dopning, där perso­ner med beroendesjukdomar får vård och behandling av god kvalitet, där medicinska och sociala skador orsakade av narkotika, dopning, alkohol och spel om pengar minskar samt där bruken av tobak- och nikotinprodukter successivt minskar.”

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?
Vår uppfattning är att ansvaret för all behandling av skadligt bruk och beroende bör ligga på regionerna som har ansvaret för diagnostik och behandling av alla andra sjukdomstillstånd.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?
Vitt snus är beroendeframkallande. Det ska inte användas av barn. Vi vill se ett brett folkhälsoarbete som bygger på förebyggande och främjande insatser. Samhället måste bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom, hela livet och i hela landet.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?
Vi är för gårdsförsäljning av alkohol och har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder. Den utredning som presenterades i december 2021 slog fast att gårdsförsäljning av öl, vin och sprit inte strider mot EU-regler och inte skulle hota Systembolaget. Vi vill nu se att regeringen tar frågan vidare och lägger fram lagförslag som möjliggör det utifrån utredningens förslag.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?
Vi beklagar att utredningen inte fått mandat att utvärdera effekterna av kriminaliseringen av eget bruk. Det finns en bred samsyn bland forskning, expertmyndigheter och inom politiken att en sådan utvärdering behöver komma till.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?
Vi tycker att det först och främst behövs en öppen och evidensbaserad översyn av den svenska narkotikapolitiken, inkl. effekterna av kriminaliseringen av eget bruk. Vi tycker att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Samhället måste arbeta aktivt för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. Samtidigt finns många indikatorer och flera rapporter som visar ett samband mellan kriminaliseringen av eget bruk och den höga dödligheten kopplad till narkotika. Vi vill därför se en öppen och evidensbaserad översyn av den svenska politiken.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?
Vi har länge drivit frågan om att sjukvården/regionerna ska ta över ansvaret för missbruksvården och att den i högre grad måste grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. All annan sjukvård utgår från det perspektivet. Missbruksvården ska inte vara något undantag. Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i större utsträckning ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer med missbruksproblem. Vi vill också se en gemensam tvångslagstiftning för personer med behov av insatser från både missbruksvården och psykiatrin.
Tillgängligheten till sprutbytesprogram måste öka. Med rena sprutor minskar risken för spridning av blodsmittor som HIV och Hepatit C. Genom sprutbytesprogrammet erbjuds också vård till människor med injektionsmissbruk, vilket kan bli en väg in i behandling. Vi arbetar för att det ska finnas sprutbytesprogram överallt i landet där det finns behov.

Hur kan anhörigas situation förbättras?
Anhöriga inom alla delar av vården och omsorgen behöver få ett stärkt och mer systematiskt stöd. Stödprogram kan bidra till att öka hjälpsökande bland personer med missbruksproblematik samt till att öka psykiskt välmående hos den anhöriga själv, men det finns få insatser riktade mot anhöriga till personer med missbruksproblematik som är tydligt evidensbaserade i Sverige. Vi anser därför att regeringen ska uppdra åt Socialstyrelsen att utreda vilken hjälp som erbjuds av kommuner och regioner, vilka evidensbaserade metoder som kan rekommenderas och om det finns behov för nationella riktlinjer.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?
Det finns ett antal stödlinjer som kommunicerar skriftligt. Dessvärre är det relativt få som är öppna utanför kontorstid. BRIS stödlinje är öppen nattetid, via UMO på nätet finns möjligheter att ställa frågor till andra ungdomar. Många kommuner erbjuder även möjligheter att chatta med socialjouren eller fältare utanför arbetstid.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?
Vi står bakom den svenska modellen för spelmarknaden med både statligt och privat ägande. Den innebär att såväl kommersiella som statliga bolag ska agera ansvarsfullt. De statliga spelbolagens vinster går tillbaka till idrottslivet och till den svenska välfärden via statskassan.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?
Det är en avvägning som måste ske i varje politiskt ställningstagande inom varje politiskt område. Det går inte att säga att det ena är viktigare än det andra. Vår utgångspunkt är att ett fritt samhälle delvis bygger på solidaritet och medmänsklighet.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.