Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Hur kan vi minska narkotikadödligheten?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Moderaterna: Den svenska missbruks- och beroendevården måste utvecklas. Vård- och behandling behöver bli mer tillgänglig och det förebyggande arbetet stärkas, särskilt avseende narkotika. Allt i syfte att minska de idag oerhört stora medicinska och sociala skador och problem som Sverige har relaterat till missbruk och beroende. En grundläggande del av Moderaternas narkotikapolitik är att minska tillgången till narkotika. Moderaterna föreslår bl.a. att det tas fram ett förslag om skärpta straff för överlåtelse av narkotika. Vi vill också se mer specialiserade narkotikapoliser för att narkotikarelaterad brottslighet ska kunna bekämpas på ett effektivare sätt. Varje polisområde där narkotikahandeln är ett problem ska ha särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet. Därtill vill Moderaterna stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag. När det gäller beroendevården föreslår Moderaterna att administrativa och finansiella förutsättningar skapas nationellt för gränsöverskridande forskning inom det kommunala- och regionala uppdraget i syfte att utveckla bättre och mer evidensbaserade metoder och insatser. Vi anser vidare att större forskningsanslag behöver anslås för att utveckla och utvärdera metoder för samtidig behandling av missbruk och psykisk sjukdom i samverkan mellan sjukvård och socialtjänst.

Sverigedemokraterna: Vi behöver arbeta mer konkret och strukturerat med förebyggande insatser för att minska narkotikadödligheten i Sverige. Av den anledningen vill Sverigedemokraterna bland annat verka för att ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention ska inrättas.

Centerpartiet: 
Vi har länge drivit frågan om att sjukvården/regionerna ska ta över ansvaret för missbruksvården och att den i högre grad måste grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. All annan sjukvård utgår från det perspektivet. Missbruksvården ska inte vara något undantag. Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i större utsträckning ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer med missbruksproblem. Vi vill också se en gemensam tvångslagstiftning för personer med behov av insatser från både missbruksvården och psykiatrin.
Tillgängligheten till sprutbytesprogram måste öka. Med rena sprutor minskar risken för spridning av blodsmittor som HIV och Hepatit C. Genom sprutbytesprogrammet erbjuds också vård till människor med injektionsmissbruk, vilket kan bli en väg in i behandling. Vi arbetar för att det ska finnas sprutbytesprogram överallt i landet där det finns behov.

Vänsterpartiet: Arbeta bort stigmatisering. En beroendevård som har en bra uppbyggd vårdkedja. Arbeta med ungdomsgruppen; metodutveckling. Beroendevården är satt på svältkost. Den måste uppgraderas. Det gäller även psykiatrins kompetens runt beroende. Narkotikadödligheten har ökat i Sverige under 2000­talet. Det stora flertalet av dödsfallen är överdoser av opioider. Socialstyrelsen rekommenderar att motgiftet Naloxon och en informationsinsats bör erbjudas till personer som löper risk för opioidöverdos. Vi vill se åtgärder för att omgående göra Naloxon tillgängligt nationellt och med statlig uppföljning. Naloxon bär också kunna delas ut till närstående och andra personer som kan komma att bevittna eller vara på plats tidigt vid överdoser. Det finns behov av både utveckling och spridning av metoder samt uppföljning av dödlighet och andra konsekvenser. Ett nationellt kunskapscentrum för insatser mot narkotikarelaterade skador och dödsfall, med tillhörande kunskapsråd, bör därför inrättas. Men vi tror även att om kriminaliseringen av narkotika i blodet togs bort skulle flera beroende söka hjälp. Det är just det vi vill undersöka. Inverkan av kriminalisering av eget bruk.

Kristdemokraterna: Det krävs enligt Kristdemokraternas mening tre starka ben för att effektivt minska den höga narkotikadödligheten och för att motverka det mänskliga lidandet samt de negativa effekterna som narkotikan har på samhället: 1) insatser för att minska tillgängligheten, 2) ett effektivt förebyggande arbetet samt 3) evidensbaserad och lättillgänglig vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom. Vi driver flera förslag inom dessa områden och säger i linje med dessa tre delar ett tydligt nej till avkriminalisering av eget bruk av narkotika då det riskerar att öka tillgängligheten. För att nå målet att minska den höga narkotikadödligheten anser Kristdemokraterna att den aktuella utredningen om narkotikapolitiken bör analysera utfallet av insatser som i ett internationellt perspektiv har vidtagits i syfte att minska narkotikadödligheten. Det senare har en enig riksdag ställt sig bakom men denna aspekt framgår dessvärre inte tydligt i regeringens direktiv till den aktuella utredningen.

Miljöpartiet: Narkotikadödligheten har flera lager. Vi behöver inse att missbruk behöver behandlas och bemötas som en sjukdom. Vi behöver arbeta preventivt för att ingen ska hamna i beroende eller missbruksproblem. Här behöver flera nivåer samverka. Vi föreslår en folkhälsolag likt våra nordiska grannländer med syfte att tydligt peka ut vilket ansvar det olika beslutsnivåerna har för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Vårt ställningstagande till en utredning av narkotikastrafflagen samt att se över hur användandet av Naloxon skulle kunna utvecklas är två andra viktiga punkter. Att regionerna tar över ansvaret för individer med samsjuklighet är grundläggande för att kunna bemöta, behandla och omhänderta individer i stort behov av samlad hjälp. Trösklarna till vården ska vara låga och i vården ska alla bemötas utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Ett nationellt program för att minska dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar skulle också vara ett led i arbetet. Vi har även ett kongressbeslut från 2017 om försöksverksamhet med fixrum för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt missbruk.

Liberalerna: Det viktigaste för att minska narkotikadödligheten är att se till att en person i ett aktivt missbruk får vård, inte straff. Vi har även drivit för sprututbyten och vill se provverksamhet av injektionsrum för att minska dödligheten. Ett annat viktigt steg är att se till att t.ex poliser och fältassistenter, som ofta är först på plats efter en överdos, får tillgång till opiathävande medel som nässprejen Naloxon.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.