Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Hur kan anhörigas situation förbättras?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Det finns stöd för anhöriga till personer med beroendeproblem som bedrivs av regionernas beroendevård. Den verksamheten bör bli mer känd och det bör också ges möjlighet att få stöd anonymt och via digitala närståendeprogram.

Moderaterna: Vi föreslår att regeringen ger i uppdrag till Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att i samarbete med berörda aktörer, inte minst Sveriges Kommuner och Regioner samt brukarorganisationer, ta fram en nationell överdosstrategi. Denna strategi ska bl a se över konkreta åtgärder som kan förbättra stödet till de som är nära anhöriga till en person som hamnat i ett missbruk och beroende.

Sverigedemokraterna: Vi anser att stödet till vuxna anhöriga åt personer med missbruksproblem måste förbättras. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder i dag strax över hälften av landets kommuner stödprogram för denna grupp. Vi menar att anhöriga har en mycket viktig roll att fylla när en missbrukare försöker bli drogfri, därför är det av det av yttersta vikt att samtliga kommuner i landet erbjuder adekvat stöd till närstående.

Centerpartiet: Anhöriga inom alla delar av vården och omsorgen behöver få ett stärkt och mer systematiskt stöd. Stödprogram kan bidra till att öka hjälpsökande bland personer med missbruksproblematik samt till att öka psykiskt välmående hos den anhöriga själv, men det finns få insatser riktade mot anhöriga till personer med missbruksproblematik som är tydligt evidensbaserade i Sverige. Vi anser därför att regeringen ska uppdra åt Socialstyrelsen att utreda vilken hjälp som erbjuds av kommuner och regioner, vilka evidensbaserade metoder som kan rekommenderas och om det finns behov för nationella riktlinjer.

Vänsterpartiet: Stöd och information till anhöriga är viktigt för anhörigas välmående och det förebyggande arbetet mot beroende. Vi riktar även mycket fokus mot stödet till barn. Vi menar att det behövs nationella riktlinjer för hur stöd till barn och unga i familjer där det förekommer beroendeska utformas.

Kristdemokraterna: Vi är glada att regeringen äntligen presenterat den strategi vi efterfrågat.  Nu kommer den viktiga delen med genomförande i hela landet. Vi föreslår att ett tydliggörande förs in i socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten i samband med biståndsprövning och uppföljning av insatser till en person särskilt ska uppmärksamma anhörigas situation. Om behov finns ska anhöriga och närstående erbjudas lämpligt stöd. Hälso- och sjukvårdens ansvar för att stödja anhöriga exempelvis genom att informera och vid behov utbilda anhöriga bör tydliggöras.

Miljöpartiet: Anhöriga behöver värderas högre i samhället än idag. De ska vara en naturlig del i allt som sker runt individen med beroendeproblem för att man själv kan må dåligt men även för att man som anhöriga kan bidra med kunskap och stöd.

Liberalerna: Genom ett samhällsbemötande fokuserat på vård snarare än straff ger vi hjälp på bättre sätt. Tillgång till sprututbyten och injektionsrum tar bort många riskfaktorer som anhöriga oroar sig för. Även här är tillgång till opiathävande läkemedel en stor del, och att anhöriga ska kunna ha tillgång till dem leder både till minskad oro och minskad dödlighet.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.