Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Vi tycker att det är bra att det har tillsatts en utredning med syfte att utveckla den svenska narkotikapolitiken. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska kombineras med en god vård för personer som lever med skadligt bruk eller beroende. Den nya narkotikautredningen är den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier. Vi tycker att det är bra att den genomförs.

Moderaterna: Ja. I dag vet vi inte tillräckligt om hur narkotikamissbruket och vårdbehovet ser ut i Sverige. Därför har vi föreslagit att regeringen ska låta kartlägga det tunga narkotikamissbruket. Ett förslag som riksdagen biföll våren 2021 och som det nu är viktigt att regeringen skyndsamt verkställer och utvidgar direktiven till att innehålla ett sådant uppdrag.

Sverigedemokraterna: Vi anser att utvärderingen av den nuvarande narkotikapolitiken även ska inkludera frågan om kriminaliseringens konsekvenser när det gäller narkotikabruk och innehav för eget bruk.

Centerpartiet: Vi beklagar att utredningen inte fått mandat att utvärdera effekterna av kriminaliseringen av eget bruk. Det finns en bred samsyn bland forskning, expertmyndigheter och inom politiken att en sådan utvärdering behöver komma till.

Vänsterpartiet: Äntligen tillsatte regeringen den utredning om narkotikapolitiken som majoriteten i Socialutskottet tvingade fram 2020. Anledningen var det enorma antalet narkotikarelaterade dödsfall. Men utredningen är för lite och för sent. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, partier och anhöriga till beroende har krävt, och tagit det som en självklarhet, att utredningen ska undersöka hur kriminaliseringen av eget bruk har fallit ut, med tanke på de extrema dödstalen. Även samsjuklighetsutredningen har påtalat behov av att utreda detta i syfte att förbättra vården för de mest utsatta. Att regeringen inte vill utreda vad kriminalisering har inneburit är ett svaghetstecken. Självklart borde även detta inkluderats.

Narkotikadödligheten har flera lager. Vi behöver inse att missbruk behöver behandlas och bemötas som en sjukdom. Vi behöver arbeta preventivt för att ingen ska hamna i beroende eller missbruksproblem. Här behöver flera nivåer samverka. Vi föreslår en folkhälsolag likt våra nordiska grannländer med syfte att tydligt peka ut vilket ansvar det olika beslutsnivåerna har för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Vårt ställningstagande till en utredning av narkotikastrafflagen samt att se över hur användandet av Naloxon skulle kunna utvecklas är två andra viktiga punkter. Att regionerna tar över ansvaret för individer med samsjuklighet är grundläggande för att kunna bemöta, behandla och omhänderta individer i stort behov av samlad hjälp. Trösklarna till vården ska vara låga och i vården ska alla bemötas utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Ett nationellt program för att minska dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar skulle också vara ett led i arbetet. Vi har även ett kongressbeslut från 2017 om försöksverksamhet med fixrum för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt missbruk.

Kristdemokraterna: Ja. För att nå målet att minska den höga narkotikadödligheten anser vi att den aktuella utredningen bör analysera utfallet av insatser som i ett internationellt perspektiv har vidtagits i syfte att minska narkotikadödligheten. Detta har också en enig riksdag ställt sig bakom men trots det så framgår dessvärre inte denna aspekt tydligt i regeringens direktiv.

Miljöpartiet: Utredning av narkotikalagstiftningen (se även svar längre ner).

Liberalerna: Vi anser att utredningen som regeringen har tillsatt är välkommen men har alltför snäva ramar. Vi står fortsatt bakom att narkotikabruk och innehav för eget bruk ska vara kriminaliserat, men anser det rimligt att även effekterna av detta ingår när utredningen som regeringen tillsatt nu har fått i uppdrag att göra en utvärdering. Att få fram fakta kan aldrig vara ett problem.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.