Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Det var naturligtvis inte bra. Strategin är ett viktigt arbetsdokument för alla berörda parter, inte minst för alla viktiga ANDT(S)- samordnare ute i kommunerna och regionerna. Det bästa hade varit om strategin hade antagits förra året.

Moderaterna: Bra att riksdagen avslog regeringens ofärdiga förslag och dåligt att regeringen inte kommit tillbaka med ett nytt förslag. Vi kräver att regeringen nu skyndsamt genomför riksdagens fattade beslut 2021  vilket i korthet innebär: att återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Vidare att ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar, bland annat om det tunga narkotikamissbruket liksom om behovet av läkemedelsassisterad behandling, i syfte att förbättra beroendevården. Därutöver att ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade – bland annat för att ha som underlag vid lagstiftning. Slutligen vill vi att det inrättas ett nationellt kompetenscentrum för prevention för att bland annat förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-förebyggande metoder.

Sverigedemokraterna: Vi har följdmotionerat på regeringens skrivelse. I vår följdmotion återfinns ett antal konkreta förslag där vi bland annat lyfter vikten av att regeringen, i det fortsatta arbetet med ANDTS-strategin, tydligt ska ta hänsyn till de varierande skadeverkningarna som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Vi föreslår även att regeringen bör påskynda processen med att verkställa inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Följdmotionen går att läsa i sin helhet här.

Centerpartiet: Regeringens ANDTS-strategi hade så omfattande brister att den inte var ett tillräckligt bra underlag för kommande strategiperiod.  Därför avvisade vi regeringens förslag. Samtidigt är arbetet viktigt och vi förväntar oss att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag som också speglar riksdagsmajoritetens vilja. Tills vidare anser vi att den gamla strategin ska gälla. En förnyad ANDTS- strategi bör ha som övergripande målsättning:
”Ett samhälle där så få som möjligt börjar använda narkotika och dopning, där perso­ner med beroendesjukdomar får vård och behandling av god kvalitet, där medicinska och sociala skador orsakade av narkotika, dopning, alkohol och spel om pengar minskar samt där bruken av tobak- och nikotinprodukter successivt minskar.

Vänsterpartiet: ANDTS-strategin som regeringen föreslog motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats under de senaste åren. Strategin saknar en redogörelse för vad som har hänt inom olika områden och även en analys av om, och på vilket sätt, arbetet faktiskt har varit framgångsrikt. Vi vill gå vidare med en politik som möter beroende med en väl utbyggd välfärd, solidariskt finansierad utan privata vinstintressen. Beroende är inget som uppstår isolerat, utan sociala och psykosociala faktorer har en stor påverkan. En framgångsrik beroendevård måste därför inkludera både beroendet och individens sociala situation. Det självklara är även att den grundar sig på aktuell forskning.

Kristdemokraterna: Dåligt. För 10 månader sedan fick regeringen bakläxa på förslaget till ANDTS-strategi. Den var otydlig och saknade konkreta insatser för hur Sverige ska kunna minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekterna kopplade till ANDTS. När S-regeringen nyligen presenterade en ny strategi var även den otydlig och saknar ett av de viktigaste kraven från riksdagen – ett nationellt kompetenscenter för ANDTS-prevention.  Eftersom regeringen dessutom valde att lägga fram strategin som en skrivelse istället för proposition har Sverige nu i praktiken en ANDTS-strategi som bara S står bakom. Det är olyckligt. För att ANDTS-arbetet ska vara långsiktigt framgångsrikt krävs en tydlig strategi med partiöverskridande stöd. Vi kommer därför prioritera att ta fram en ny tydlig ANDTS-strategi när vi hamnar i regeringsställning,

Miljöpartiet: ANDTS-strategin hade tyvärr inte en politisk majoritet vilket är önskvärt för dessa viktiga frågor. Nu blev det i stället en skrivelse men med en majoritet bakom. Det viktiga nu är att vi arbetar för att få igenom förslagen. Vi vill även att ha en folkhälsolag i Sverige likt våra grannländer. Med en folkhälsolag blir det tydligt vilken nivå som ansvarar för vad inom vilket område.

Liberalerna: Skrivelsen från regeringen innebär i realiteten inte en ny strategi utan istället en ambitionssänkning. Vi har följdmotionerat i frågan och lyfter inte mindre än nitton punkter för att se till att en ANDTS-strategi värd namnet kommer på plats.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.