Alkohol Forskning Narkotika

Träning kan minska drogbruk

Lisa Herrman och Karl Sterner på Yogamattor
Lisa Herrman och Karl Sterner. Foto: Julius von Wright
Ett fåtal studier har gjorts på träning vid beroendesjukdom, men resultaten är lovande. En förklaring kan vara minskad ångest, som i sin tur minskar ­risken för återfall. I Stockholm pågår försök med träning som komplement till metadonbehandling och en studie som ska undersöka om enbart ­träning kan leda till minskat drickande.

Att fysisk aktivitet är bra för hälsan är numera välkänt och belagt i tusentals vetenskapliga studier. Den evidensbaserade handboken FYSS beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd, som kranskärlssjukdom, diabetes och depression.

Vad gäller beroendetillstånd finns tills­vidare endast alkoholberoende och skadligt bruk av alkohol med i den diagnosspecifika delen av boken. De allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet för att förebygga fysiska och psykiska sjukdomar gäller även vid dessa tillstånd (se faktaruta).

Det vetenskapliga stödet för effekt på själva beroendetillståndet är tillsvidare begränsat, men de få studier som finns visar lovande resultat. FYSS anger att personer med alkoholberoende bör rekommenderas konditionsträning för att minska alkoholkonsumtionen, förbättra mental hälsa och öka konditionen. Den fysiska aktiviteten ska alltid individanpassas, eftersom patienterna utgör en oenhetlig grupp.

– Men evidensgraden är låg på grund av få välgjorda studier och spretiga resultat, där en del studier visat effekt, medan andra inte kunnat visa det, säger Victoria Andersson, specialistsjuksköterska i psykiatri och doktorand på Karolinska Institutet.

Hon arbetar på Mottagningen för alkohol och hälsa på Riddargatan 1 i Stockholm, som tar emot patienter med alkoholberoende utan social problematik. Utöver sitt arbete med behandling, koordinerar hon en pågående studie vid mottagningen som undersöker effekten av regelbunden träning på inaktiva vuxna med alkoholberoende. Deltagarna får inte ha någon annan pågående behandling för sin alkoholproblematik.

Det finns flera skäl till studien…

Inna Sevelius

Inna Sevelius

Vetenskapsjournalist