Alkohol Narkotika Opinion

Efterlyses: Bättre samarbete mellan folkhälsoministern och lokalpolitikerna

En stor del av folkhälsoarbetet sker på lokal nivå. Den ansvariga folkhälsoministern måste skapa en tydligare kontakt med kommunalråden för att förverkliga en god folkhälsopolitik, skriver Katharina Wallenborg, före detta kommunalråd i Huddinge.

Hur stor plats folkhälsofrågorna får i politiken varierar ute i kommunerna och det finns kommuner som har kommunalråd med speciellt ansvar för folkhälsa, medan många låter ansvaret ligga hos kommunstyrelsens ordförande. Då gäller det att det är en person med engagemang i de här frågorna. Dessvärre får frågor som rör folkhälsa ofta låg status. Att diskutera hur man kan förebygga att unga börjar dricka alkohol tidigt, hur man kan få fler föräldrar engagerade i sina barns väl och ve eller hur man förebygger mobbning i skolan får sällan företräde framför de hårda frågorna som ryms inom samhällsbyggnaden.

Visserligen så har attityden hos många förbättrats på senare år, men det är ändå långt kvar innan vi har kommit dit vi borde. En anledning kan vara att frågorna ofta känns abstrakta. Att bygga en ny väg eller park syns direkt den är färdig, resultatet av att förebygga drogproblem syns inte på många år. Naturligtvis ingår vissa folkhälsomål ständigt i den politiska debatten, exempelvis sjukvård, utbildning och försörjning som alltid är aktuella frågor. Men det saknas viss insikt på lokal nivå. Det kan handla om att se sambandet mellan dåliga betyg från grundskolan och eventuella alkoholproblem senare i livet. Risken för alkoholproblem är tio gånger större för dem med de sämsta betygen.

 

Det här görs inte i dag och jag ser bristen på kommunikation uppifrån som ett grundproblem. När beslut tas och lagar stiftas så måste alla, på alla nivåer, inkluderas.

 

När det gäller det sista av Sveriges elva folkhälsomål – att minska skadeverkningarna av alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel – kan avsevärt mycket mer göras. Ett utökat samarbete mellan skolan och föräldrarna med regelbunden kontakt kan hjälpa många elever. Föräldrakontrakt i klasserna kan användas mer. Stöd från andra föräldrar kan vara till stor hjälp. Men initiativet behöver ofta tas från skolans sida, vilket görs alldeles för sällan. Vidare så vet vi att rökning ökar risken för droganvändning. För den som börjar dricka alkohol tidigt ökar risken för att utveckla alkoholproblem, och här kan så lite som ett eller två år göra stor skillnad.

Det finns mycket att säga om svensk folkhälsa. Den är jämförelsevis god och vi lever i ett land med fantastiska förutsättningar, men man får aldrig luta sig tillbaka. För att frågorna ska kunna drivas så bra som möjligt så behövs samarbete mellan ansvarig minister och ansvariga politiker från alla 290 kommuner. Man borde i början av varje mandatperiod hålla konferenser där frågorna diskuteras och där de politiker som jobbar med dessa frågor i vardagen får kunskap om vilken politik som kommer att drivas och hur de på bästa sätt kan jobba utifrån den. Sedan ska detta följas upp.

Det här görs inte i dag och jag ser bristen på kommunikation uppifrån som ett grundproblem. När beslut tas och lagar stiftas så måste alla, på alla nivåer, inkluderas. Min uppmaning till den ansvariga folkhälsoministern nästa mandatperiod är att regionvis bjuda in berörda kommunpolitiker och sedan se till att följa upp arbetet. Tala om vad som förväntas men även vilket stöd som finns att få och skapa en kunskapsbank på webben dit man kan vända sig. Det här skulle per automatik även ge ett bättre samarbete närliggande kommuner emellan. Vi har allt att vinna och inget att förlora. Hälsan är nämligen det viktigaste vi har.

Katharina Wallenborg är frilansjournalist och före detta kommunalråd med ansvar för folkhälsofrågor i Huddinge.