Alkohol

Alkoholpolitik och jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen och alkohol är en av de folkhälsofrågor som berörs. Denny Vågerö, professor vid Stockholms universitet och ledamot i kommissionen, skriver om två av kommissionens förslag som berör alkohol.

”Årlig indexering av punktskatten på alkohol, kopplat till konsumentprisindex”
Alkoholbruk bidrar till sociala skillnader i hälsa, dödlighet och livslängd. Även om totalkonsumtionen av alkohol är högre bland tjänstemän än bland arbetare är dödligheten på grund av alkohol större i den senare gruppen. Det beror sannolikt både på vilken typ av drickande som dominerar i de olika grupperna och på att alkoholbruk samvarierar med andra risker som är socialt snedfördelade. Kommissionen för jämlik hälsa anser att priset på alkohol är ett verktyg som kan användas för att minska ojämlikheten i alkoholrelaterade skador och dödsfall. Man föreslår en årlig indexering av punktskatten på alkohol, kopplat till konsumentprisindex.

 

”Europeisk diskussion om ramkonvention för att begränsa alkoholens skadeverkningar”
WHO:s europaregion är den del av världen där alkoholbruket är högst och alkoholskadorna störst. Hälsoskillnaderna mellan länder i Europa är dessutom i hög grad kopplade till skillnader i alkoholkonsumtion, det gäller särskilt om vi jämför östra och västra Europa. Samtidigt är det uppenbart att försöken att hantera alkoholrelaterade problem i olika länder i Europa är beroende av vad som händer i grannländerna och inom regionen i stort. Kommersiella intressen driver fram en kapplöpning mellan olika länder med skattesänkningar på alkohol, avregleringen av alkoholmarknader, ökad gränshandel och enklare regler för import av alkoholprodukter. Nationella försök att förebygga alkoholskador är alltmer otillräckliga. För att förebygga tobaksskador finns ”the Global Framework Convention on Tobacco Control”, som ratificerats av 180 länder. Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att den svenska regeringen ”tar initiativ till ett europeiskt arbete för en ramkonvention för att begränsa alkoholens skadeverkningar”, i första hand genom en diskussion i EU och inom WHO:s europaregion.

 

Båda förslagen återfinns på sid 203 i kommissionens slutbetänkande (SOU17:47)

Denny Vågerö är professor vid Stockholms universitet, en av grundarna av CHESS och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Han är även ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa.